Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Szczekociny  www.szczekociny.pl
BIP Jednostek
Dane
Gmina Szczekociny
Urząd Miasta i Gminy
Organy
Rada Miasta
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Interpelacje
Uchwały Rady
Informacje o środowisku
Zarządzenia burmistrza
Ogłoszenia
Komunikaty
Kontrole
Mienie gminy
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
Budżet
Podatki i opłaty
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
WYBORY
sprawdz stan sprawy
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Konkurs
SPIS POWSZECHNY 2011
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
NGO
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej UMiG
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
 

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

  • na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
  • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
  • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
  • w wyniku własnej działalności gospodarczej
  • przez inne czynności prawne
  • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz. Burmistrz może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy burmistrza samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez burmistrza.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika miasta i gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Miejsko - Gminny zasób nieruchomości

W skład miejsko - gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji burmistrza, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady miasta i gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady miasta i gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-23 07:36:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-05 12:06:55 Informację zaktualizowano 2005-01-05 12:29:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-10 13:05:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-28 13:29:18 Informację zaktualizowano 2007-05-28 13:29:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 10:09:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Krupa Henryk
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 07:11:21, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Krupa Henryk

Zobacz:
   2010
   2011
   2012
   2013
wersja do druku