Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Szczekociny  www.szczekociny.pl
BIP Jednostek
Dane
Gmina Szczekociny
Urząd Miasta i Gminy
Organy
Rada Miasta
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Interpelacje
Uchwały Rady
Informacje o środowisku
Zarządzenia burmistrza
Ogłoszenia
Komunikaty
Kontrole
Mienie gminy
Budżet
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
Podatki i opłaty
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
WYBORY
sprawdz stan sprawy
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Konkurs
SPIS POWSZECHNY 2011
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
NGO
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej UMiG
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 
 Uchwalanie budżetu

Budżet miasta i gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych miast i gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu - do wyłącznej kompetencji burmistrza.
Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada.

 Wykonywanie budżetu

Wykonywanie budżetu należy do burmistrza i wymaga opracowania, w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu, układu wykonawczego, przedstawiającego dochody i wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
W tym samym terminie burmistrz opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przekazuje gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym: dotacje dla zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, płatności i składki na rzecz instytucji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady miasta i gminy burmistrz ujmuje w planie finansowym urzędu miasta i gminy.
Realizacja dochodów i wydatków gminy przebiega zgodnie z ustalanym przez burmistrza harmonogramem.

 Zmiany budżetu

Zmian w budżecie, w ramach ustawowych uprawnień, dokonuje rada miasta i gminy i burmistrz. W ramach swoich uprawnień burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz polegających na zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji, a także na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych.
Inne zmiany w planie wydatków budżetu mogą być dokonywane przez burmistrza tylko na podstawie upoważnienia udzielonego przez radę miasta i gminy. Upoważnienie to nie może obejmować przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu.

 Wykonanie budżetu

Burmistrz sporządza, w zakresie określonym przez radę miasta i gminy, informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i przedkłada ją w terminie do dnia 31 sierpnia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej.
W terminie do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego burmistrz sporządza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
Wykonanie budżetu podlega ocenie komisji rewizyjnej, która sporządza i przedkłada radzie gminy wniosek o udzielenie lub nieudzielenie burmistrzowi absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej opiniuje regionalna izba obrachunkowa.
Rada miasta i gminy rozpatruje przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu oraz, w terminie do dnia 30 kwietnia po zakończeniu roku budżetowego i podejmuje decyzję w sprawie absolutorium dla burmistrza. 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-13 10:35:01 Informację zaktualizowano 2005-07-11 13:19:52, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Uchwała budżetowa na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 22:59:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Uchwała budżetowa na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 10:19:43 Informację zaktualizowano 2009-01-12 13:23:52, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Uchwała budżetowa na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-26 11:35:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Skarbnik UMiG Szczekociny
 
 Uchwała budżetowa na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-02 12:42:33 Informację zaktualizowano 2010-03-02 12:43:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Uchwała budżetowa na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-02 12:20:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Uchwała budżetowa na 2005 rok.
Data wprowadzenia informacji 2004-02-16 11:25:49 Informację zaktualizowano 2005-07-11 13:19:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2005-09-21 14:24:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 12:22:09, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 12:23:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-09-25 13:23:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-01 13:01:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Ewa Pniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-01 13:02:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 12:20:40, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-12 12:46:38, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Skarbnik MiG Szczekociny
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 10:38:46, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 10:43:38, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 14:42:54, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Skarbnik MiG Szczekociny
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 roku.
Obowiązuje od: 2009-04-30   Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 12:45:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-28 09:55:49, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Joanna Dzienniak

Zobacz:
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
wersja do druku