Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Szczekociny  www.szczekociny.pl
BIP Jednostek
Dane
Gmina Szczekociny
° Informacje o gminie
Urząd Miasta i Gminy
Organy
Rada Miasta
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Interpelacje
Uchwały Rady
Informacje o środowisku
Zarządzenia burmistrza
Ogłoszenia
Komunikaty
Kontrole
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
WYBORY
sprawdz stan sprawy
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Konkurs
SPIS POWSZECHNY 2011
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
NGO
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej UMiG
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina Szczekociny strona główna 

Gmina Szczekociny
 

        Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w oparciu o którą samorząd gminny działał w nowych warunkach ustrojowych państwa od 1990r.
Od dnia 1 stycznia 1999r., czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Szczekociny, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, należy do gminy.

       Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania własne obejmują następujące sprawy:
· ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
· gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
· wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
· lokalnego transportu zbiorowego,
· ochrony zdrowia,
· pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
· gminnego budownictwa mieszkaniowego,
· edukacji publicznej,
· kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
· kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
· targowisk i hal targowych,
· zieleni gminnej i zadrzewień,
· cmentarzy gminnych,
· porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
· utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
· polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
· wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
· promocji gminy,
· współpracy z organizacjami pozarządowymi,
· współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

         Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Wykonywanie zadań publicznych może być także realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-13 10:46:34 Informację zaktualizowano 2004-02-13 10:48:01, wprowadzający: Robert Dzienniak
 
 pasek4.jpg
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 11:43:08, wprowadzający: Administrator efekt.pl

Zobacz:
   Informacje o gminie
wersja do druku